1900 2121

Chiến lược phát triển

Với tầm nhìn và sứ mệnh đã đặt ra, các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến công ty, lợi thế cạnh tranh với các đối thủ, các yếu tố nội tại (được nêu trong báo cáo hoạch định chiến lược trung dài hạn của HDMG) thì mục tiêu chiến lược được xác định là: “Tấn công thị trường” để đạt được: thị phần lớn hơn, mức bao phủ rộng hơn, dẫn đầu về dịch vụ.